Når vi leverer IT Drift

IT drift er den mest sentrale delen av alle selskapers samlede IT virksomhet. IT drift gjenspeiler kvaliteten på IT Avdelingen, når våre kunder legger ansvaret for IT Driften til oss legger de ansvaret for sitt kanskje viktigste støttesystem til oss.

IT drift er den mest sentrale delen av alle selskapers samlede IT virksomhet. IT drift gjenspeiler kvaliteten på IT Avdelingen, når våre kunder legger ansvaret for IT Driften til oss legger de ansvaret for sitt kanskje viktigste støttesystem til oss.

IT drift er virksomhetens produksjonslinje og brukerne forventer regelmessighet og forutsigbarhet når det gjelder systemens tilgjengelighet og kvalitet.

IT drift er ikke plassen for dristige eksperimenter, IT Drift skal være en langsom evolusjon, der de små skritts lov gjelder.

Når vi tar på oss ett ansvar for hele eller deler av IT drift, så bygger vi opp vår egen kvalitetsmanual, der alle sider av IT Driften er beskrevet. Denne håndboken  benytter vi for å komplettere allerede eksisterende håndbøker for drift og vedlikehold av systemene. Sentral i vår filosfi er systematisk, regelmessig arbeide der kvaliteten på leveransen kan måles på samme måte som man ville måle ett hvilket som helst annet produksjonsapparat.

Vi definerer alle våre operasjoner slik at vi kan presentere data fra ett datagrunnlag som ikke kan trekkes i tvel. Dermed kan vi måle alle operasjoner og hele tiden arbeide med å forbedre kvalitetet og hastighet på hvordan arbeidet gjøres.

Vår håndbok beskriver alle sider ved en IT driftsavdeling og vi implementer de deler som er nødvendig for å sikre en fullstendig kontroll på de deler av driften kunden velger å legge til oss.

  1. Oversiktsdokumenter, som forteller oss om kunden, nøkkelpersoner, applikasjoner, og superbrukere og generell statesikk fra systemet. Oversiktsdokumentene danner også grunnlaget for fordeling av kostnader internt hos kunden, hvis charge back benyttes som prinsipp for kostnadsfordeling.
  2. Planer, som omfatter alle pågående prosjekter i IT avdelingen, samt modell for prosjektgjennomføring og rapportering.
  3. Organisering av IT avdelingen med stillingsbeskrivelser, skiftplaner og andre praktiske sider ved organisering av en IT avdeling.
  4. Driftsrutiner  inneholder rutinene for hvordan vi drifter systemene, de kvalitetskrav som stilles blir spesifisert og hvordan vi gjennomfører regelmessige målinger og kontroller av alle sider ved driften for å sikre at kvalitetskravene blir oppfylt.
  5. Brukere utdyper hvordan vi gjennomfører brukeradministrasjonen , med adminstrasjon av nye brukere – fast ansatte eller innleide, endringer i brukerens oppgaver, en bruker som avslutter sitt arbeidsforhold eller tar en lengre permisjon.
  6. Software beskriver hvordan vi administerer softwareporteføljen. Prosessene for å  håndtere  lisensproblematikk og kontroll av bruksmønster, anskaffelser, guidelines for installasjon og bruk, prosesser for å holde standarder, sletting og regelmessig egenkontroll for å sikre at lisensgivers krav til til enhver tid er oppfylt.
  7. Hardware omfatter anskaffelse, testing, installasjon, drift, flytting og utrangering av alle typer hardware komponenter i nettverket. Arbeidsprosedyrene blir nøye beskrevet og vi benytter definerte målbare parametre for å definere og forbedre kvaliten på arbeidet med installasjon, flytting og utrangering av hardware.
  8. Sikkerhet tar for seg de praktiske sidene ved sikkerhet som i første rekke gjelder brukere, slik at dt er nøye beskrevet hvordan brukere skal forholde seg. Øvrig IT sikkerhet beskrives i ett eget tillegg med begrenset distribusjon.
  9. Kommunikasjon beskriver alle de eksterne forbindelser som datasystemene har, der vi beskriver typer av fobindelser, leverandør av tjenesten, hvordan den er konfigurert og sikret. Dette avsnittet har også begrenset sirkulasjon.
  10. Kontrakter som er inngått blir styrt etter samme prosess, der vi definerer hvordan en kontrakt skal inngåes, hvilke krav som stilles til forberdelser for forhandlinger, hvordan endringer i kontraktene skal gjøres, hvordan en kansellering skal skje. Hver kontrakt administreres for seg, med separate krav til egenkontroll og monitorering for kvalitet fra leverandør.

Målsettingen med vår systematikk dette er å kunne ta fram ett driftsmiljø det er mulig å rapportere fra. Vi produserer hver måned en rapport for kundene våre, der rapportformatet er det samme fra gang til gang og der vi sammen med kunden kan diskutere å sette inn tiltak der vi finner det nødvendig.

IT Drift krever også spesielle profiler på menneskene som skal utføre oppgavene. Vi velger ut de som settes til å utføre oppgavene blant kandidater på øverste hylle. Velutdannede, serviceminded og med sans for nøyaktighet i arbeidet er kvaliteter vi søker ut hos våre medarbeidere som arbeider med driftsoppgaver.

Med hele eller deler av din IT Drift plassert hos Cloud Consulting er du sikret kvalitet på din IT Drift på en helt ny måte.

Når vi leverer IT Drift